مزایای شاتکریت

مزایای شاتکریت

مزایای شاتکریت عبارتند از:

۱. شاتکریت بتن باعث کاهش ریزش مصالح می شود.
۲. شاتکریت بتن باعث سهولت اجرای سقفهای قوسی شکل وانحنا دار می شود.
۳. شاتکریت بتن باعث افزایش چسبندگی بتن می شود.
۴.افزودنی شاتکریت بتن باعث آب بندی سطوح و مسدود کردن سریع درزها می شود.
۵. کاهش ضخامت لاینینگ نهایی و عدم نیاز به قالب بندی در تونل‌ها برای طرح هایی که تصمیم به استفاده از یک بتن پاششی به کمک ماده افزودنی شاتکریت بتن بدون نیاز به لاینینگ ثانویه گرفته می شود.

 

 

شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت

شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت

شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت شاتکریت