نمایشگاه سال ۹۰

تیران تونل بیستون

نمایشگاه سال ۹۵

سازنده دستگاه شاتکریت خشک

نمایشگاه سال ۹۷

تیران تونل بیستون

نمایشگاه سال ۹۳

تیران تونل بیستون

نمایشگاه سال ۹۴

تیران تونل بیستون

نمایشگاه سال ۹۶

تیران تونل بیستون