صفحه لاستیکی بالا

صفحه لاستیکی بالا

دستگاه های شاتکریت خشک پاش و تر پاش که به واسطه هوای فشرده شده بکار گرفته می شوند.

دارای دو صفحه لاستیکی می باشند که یکی از آن ها در قسمت بالا به نام صفحه لاستیکی بالا و دیگری در قسمت پایین به نام صفحه لاستیکی پایین ، بین رتور گردنده سوار می شوند.

ورودی هوا

“>

1

ورودی مصالح

“>

2

تخلیه اضافه هوا

“>

3

صفحه لاستیکی بالا

محل استقرار صفحه لاستیکی بالا

محل قرار گرفتن صفحه لاستیکی خشک پاش، میان قیف ورودی و رتور گردنده دستگاه خشک پاش است که جهت تغذیه مصالح قرار می گیرد.

کاربرد صفحه لاستیکی بالا

عملکرد اصلی آن جلوگیری از خروج مصالح از قسمت بالای رتور به بیرون است تا مصالح به قسمت خروجی پمپ منتقل شوند و با جک های طرفین میان رتور نیز قابل تنظیم هستند.