نوشته‌ها

اجرای شاتکریت تر

اجرای شاتکریت تر

 

اجرای شاتکریت تر

برای مخلوط شاتکریت تر، سیمان ، ماسه ، شن و آب به روش معمول در ابتدا مخلوط شده ( شکل 45)، و سپس مخلوط بدست آمده به نازلی که بتن شاتکریت مرطوب را با فشار هوا بر روی سطح مورد نطر حرکت می دهد، پمپ می گردد. دو نوع شاتکریت محصول اختلاط متفاوت آب ترکیبی و تفاوت در خصوصیات برنامه ها به علت روشهای اختلاط متفاومت و مجزا می باشد.

از معایب شاتکریب مخلوط خشک ،تولید بالای گرد و خاک و تلفات ریزشی متفاوت از حدود 15 تا 50 درصدی ، می باشد.آب مخلوط شاتکریت تر باید به اندازه ای باشد که اجازه پمپاژ به وسیله لوله انقال وجود داشته باشد. برای مخلوط شاتکریت تر ،  ممکن است مشکلاتی مانند ترک خوردگی ناشی از آب زیاد و یا انقباض ناشی از خشک شدگی تجربه شود. از حدود سال 1960 ، پیشرفت در توسعه افزودنی های بتن کاهنده شدید آب ، تسهیل کننده های پمپاژ ، و تجهیزات پمپاژ بتن تا حدود زیادی مشکلات را کاهش داد و در حال حاضر در بیشتر تعمیرات سازه ها از مخلوط شاتکریت تر استفاده می شود.

آماده سازی : بتن ترمیمی با شاتکریت باید به روش مشابه آماده سازی ترمیم با بتن مندرج در بخش 29 (الف ) ، آماده سازی شود. با این حال تجربه نشان داده که آماده سازی سطح برای ترمیم بوسیله شاتکریت تر حساستر از ترمیم با بتن می باشد. در تعمیرات با شاتکریت لازم است که سطح مورد نظر برای شاتکریت با چسبندگی، تمیز و بدون بتن های ضعیف باشد.

 مواد : سیمان مصرفی در شاتکریت باید مشابه الزامات سیمان مصرفی در بتن ترمیم مندرج در بند ب بخش 29 باشد. در صورتی که بتن در معرض سولفات ها باشد باید از سیمان تیپ 5 استفاده شود. البته معمولا سیمان تیپ 1 و 2 با قلیایی پایین کفایت می کند. آب ، ماسه و شن مصرفی در بتن شاتکریت باید مطابق الزامات مورد نیاز برای بتن ترمیم باشد به جز حداکثر اندازه سنگدانه که نباید بیش از 8/3  اینچ باشد.

مواد افزودنی بتن باید براساس الزاماتC494 – ASTM در خصوص افزودنی های شیمیایی بتن باشد. معمولا استفاده از افزودنی هوازا برای شاتکریت خشک ممکن نیست. عدم استفاده از هوازا ممکن است موجب مقاومت کمتر مخلوط شاتکریت خشک در برابر فرآیند انجماد و ذوب شود.مخلوط شاتکریت تر باید به تناسب حاوی 6 تا 8 درصد حباب هوا باشد.

 

تیران تونل بیستون

سازنده انواع دستگاه شاتکریت ترپاش

شاتکریت

شاتکریت فضاهای زیرزمینی

شاتکریت در فضاهاي زيرزميني:

الف: نگهداري زمين (موقت، دائمي،تعميراتي،مكمل) تقريبا در كليه سازه هاي زيرزميني
ب: پوشش حفاظتي براي سطوح حفاري شده آسيب پذير در مقابل هوا، براي سيستمهاي نگهداري چوبي يا فلزي، مهاري
ج: آب بندي و كنترل نشت آب در مواردي كه فشار و شدت جريان آب كم باشد
د: كاربرد روشهاي ويژه تونل سازي
طراحي تحليلي شاتكريت:
الف – روش دير (1969):
ضخامت شاتكريت را بر مبناي نيروي محوري لازم براي مقابله با فشار سنگ به صورت استوانه اي جدار نازک محاسبه كرد . در اين روش ضخامت لازم از فرمول زير به دست مي آيد:
t=p*r/σall
t : ضخامت شاتكريت (سانتيمتر)
p : فشار يكنواخت موثر بر تونل (كيلوگرم بر سانتيمتر مربع)
r : شعاع تونل (سانتيمتر)
σall: تنش مجاز شاتكريت (كيلوگرم بر سانتيمتر مربع)

ب- روش هور:
هور در سال 1974 روش ديگري را براي محاسبه ضخامت شاتكريت بر مبناي طراحي سازه هاي بتوني با استفاده از مقاومت نهايي پيشنهاد كرد . اين روش براي مواردي كه ضخامت پوشش شاتكريت بيش از 15 سانتيمتر باشد قابل كاربرد است.
نيروي محوري شاتكريت از رابطه زير محاسبه مي شود:
T=p*r

p : ميانگين فشار شعاعي كه به وسيله تكيه گاه تحمل مي شود(كيلوگرم بر سانتيمتر مربع)
r :  شعاع انحنايي تونل (سانتيمتر )
کاهش پرت، افزایش کیفیت
يكي از دلایل كيفيت ضعيف شاتكريت و افزايش هزينه لاینینگ، حجم پرت ايجاد شده در جريان پاشش است. اين مسئله خصوصاً در پروسه مخلوط خشک شاتكريت كه كارگر نسبت آب به سيمان را كنترل مي كند و مسئول تركيب موثر مخلوط بين شاتكريت و سطح كار است، آشكار مي باشد. در اينجا نقش بعضي از عوامل كه در كاهش پرت و افزايش كيفيت موثر مي باشند نشان داده خواهد شد.
ميزان پرت به چهار فاكتور اصلي تقسيم مي شود:
1. زاويه افشانه نسبت به سطح كار
2. ميزان زودگير
3. فاصله افشانه تا سطح كار
4. سطح كار
در تونل مهمترين عامل موثر در پرت، زاويه افشانه به سطح كار است. افشانه به منظور بهينه كردن چسبندگي و جهت يابي فيبرهاي فولادی، هميشه بايد در زاويه قائمه ( 90 درجه) نسبت به سطح كار قرار گيرد. مگر در مواقعي كه پوشش هاي فولادی مثل آرک هاي فلزي و فريم هاي لتيس در تونل لازم باشد. هنگام پاشش دستي هميشه زاويه پاشش قائم توسط كارگر افشانه رعايت نمي شود. به گونه اي كه تمامي مصالح پرت، تمايل به برگشت به عقب را دارند. اگر زاويه پاشش كمتر از 70 درجه باشد موجب افزايش پرت و چسبندگي ضعيف تر شاتكريت مي شود. اين امر مقاومت پايين و دوام ضعيف تر بتن را اجتناب ناپذير مي كند. با پيشرفت هاي اخير در مخلوط تر و شاتكريت پاشي ماشيني روبوتيک، اين مشكل برطرف شده است. فاصله بين افشانه و سطح كار بايد بين 1 تا 2 متر باشد. اگر افشانه نزديک تر از اين فاصله باشد، بتن پاشيده از سطح كار كنده خواهد شد. اگر فاصله افشانه كاهش يابد، مقدار خروجي بايد كمتر شده و افشانه سريع تر حركت كند. همچنين اگر فاصله افشانه از 3 متر بيشتر شود، انرژي چسبندگي بين عناصر شاتكريت بسيار كاهش يافته و نتيجه آن پرت بيشتر، چسبندگي ضعيف تر و مقاومت هاي كمتر خواهد بود. در انجام دستي، تمايل به كاهش هواي خروجي براي حفظ فاصله صحيح افشانه نسبت به سطح كار وجود دارد كه اين عمل همچنين اثرات زيان آوري بر كيفيت شاتكريت دارد. ميزان زودگير هم مي تواند بر درجه پرت تاثير داشته باشد. زودگير به مقدار خيلي كم، گيرش و مقاومت كافي ايجاد نخواهد كرد. بطوري كه شاتكريت تازه پاشيده شده ممكن است در مرحله بعدي توسط شاتكريت لایه ثانويه در حالي كه هنوز نرمي خود را حفظ كرده، كنده شود. به اين ترتيب اين بحث فقط مربوط به پرت نبوده و بايد هميشه از ايجاد آن اجتناب كرد. برعكس اگر ميزان زودگير خيلي زياد باشد براي مثال بالای 10 درصد، گيرش فوري يک سطح سخت را بوجود مي آورد كه باعث پرت شدگي دانه بندي هاي بزرگ و ممانعت از تراكم و چسبندگي كامل گرديده و در نتيجه مقاومت و دوام كمتري را براي لایه شاتكريت به همراه خواهد داشت. براي اجرا در مقاطع تاج تونل ها، يک تعادل بين ميزان زودگير و پرت لازم است تا بدون لطمه زدن به خواص مورد نياز لاینینگ شاتكريت سفت شده، ايجاد گردد.
عوامل بيشتري كه مي توانند بر ميزان پرت و كيفيت شاتكريت تاثير بگذارند، به شرح زير است:

1. تقويت كننده: مش بايد به دقت و محكم پيش از عمليات شاتكريت پاشي به سطح كار فيكس و ثابت شود. لرزيدن مش مي تواند مقدار پرت را به ميزان قابل توجهي افزايش داده و باعث ايجاد فضاهاي خالي شود كه اين موضوع ظرفيت باربري سازه و دوام دراز مدت لاینینگ را كاهش مي دهد. در صورت امكان براي تقويت مخلوط و براي دستيابي به محصول بهتر، پرت كمتر، افزايش خواص ساختاري و كاهش هزينه هاي كلي پروژه بهتر است كه به جاي مش از فيبر استفاده شود. يک لاینینگ شاتكريت كه با شبكه آرماتور تركيب شده است بايد بصورت سيستماتيک و منظم، مرحله به مرحله و لایه به لایه اجرا شود و تحت هيچ شرايطي نبايد بتن پاشيده را پيش از نصب كل شبكه آرماتور اجرا نمود
2. حجم، فشار و توزيع هوا:  حجم و فشار هوا بايد براي تجهيزات شاتكريت پاشي توسط كارخانه تنظيم شود. كيسه هوا بايد در ابعاد تعريف شده براي سيستم بوده و افشانه ها در مقابل سايش در اثر سرعت خروجي شاتكريت كنترل شوند. توربين تزريق كننده هوا – زودگير بايد به گونه اي طراحي شود كه كل جريان مخلوط بتني در افشانه به حالت بهينه باشد.
3. طبیعت سطح کار:  مقدار پرت سطح كار در تونل هاي حفاري شده در سنگ سخت مي تواند بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از تونل هاي حفاري شده در زمين هاي نرم باشد. اين مسئله به اين دليل است كه در سنگ هاي سخت، هم سطح تماس سخت است و هم بواسطه طبيعت بلوكي سنگ با امتداد پاشش زواياي گوناگون مي سازد. در چنين مواردي اجراي يک لایه شاتكريت اوليه توصيه مي شود تا به عنوان يک بالشتكي براي سازه اصلي بتن پاشي عمل كند.

 

تیران تونل بیستون

اجرای شاتکریت فضاهای زیرزمینی

شاتکریت

تعریف شاتکریت

شاتکریت را می‌توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی حمل شده وبا استفاده از هوای فشرده و با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود،تعریف کرد.

اولین کاربرد شاتکریت به سال 1909 میلادی برمی‌گردد که درآن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می‌شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می‌رفت.

در سال 1914 برای اولین بار شاتکریت در یک معدنآزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

پس از آن اینسیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز بعنوان سیستم نگهداری موقتی به کار مي‌رفت.

در اين سال كارلاكلي دستگاهي براي پاشيدن مخلوط ماسه و سيمان ساخت و آنرا  گانايت ناميد.

و بعدها نامهايي چون گان گريت، پنو كريت، بلاست كريت و جت كريت بكار برده شده است.

اما در سال 1930 واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسين راه و ساختمان آمريكا بكار برده شد و تاكنون مورداستفاده قرارمي‌گيرد.

 تعريف شات كريت از نظر مؤسسه بين المللي ACI


شات کریت
عبارتست از ملات يا بتني كه با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشيده مي‌شود.

از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه‌هایی از سنگ زیرین جدا می‌شد، لذا بعنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندانمورد توجه واقع نشد.

از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموارحفریات زیر زمینی را می‌پوشانند و به شکل یک سطح نسبتاً صاف در می‌آورد .

البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ، بعنوان سیستم نگهداری بسیاری ازتونل‌ها به کار رفته است.

در سالهای اخیر، کاربرد شاتکریت در معادنزیر زمینی، نگهداری حفریات دائمی از قبیل جاده‌های مورب، راهروهای اصلیحمل و نقل، ایستگاههای چاه و حجره‌های زیر زمینی سنگ شکن است.

بازسازیپیچ سنگها و توریهای متداول در سیستم نگهداری ممکن است مشکل ساز و گرانباشد. تعداد حفریات زیر زمینی که بلافاصله بعد از حفاری شات کریت می‌شوند

 رو به فزونی است. مسلح ساختن شاتکریت با الیاف فولادی یکی از مهمترین عواملدر گسترش کاربرد شاتکریت است زیرا کار طاقت فرسای نصب توری را کاهش می‌دهد.

آزمایشات و تجربیات اخیر نشان داده است که شات کریت در شرایط ترکش سنگ ملایم بسیارمؤثر است.

اگرچه نتایج این مطالعات برای نتیجه گیری قطعی در این زمینههنوز زود است ولی علائم موجود بیانگر آن است که در آینده در مورد  کاربرد شات کریت توجه جديتري خواهد شد.

بطور کلی شات کریت نوعی بتن مرکب از سیمان، ماسه و خرده سنگ است که به کمک هوای فشرده اجرا مي‌شودودراثرسرعت زیاد به صورت دینامیکی فشرده می‌شود .

(کتاب تونل سازی نوشته حسن مدنی)

  شات كريت در دنيا به دو صورت مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

  1. شاتكريت مخلوط خشك Dry Mix Shot Crete
  2. شاتكريت مخلوط تر      Wet Mix Shot Crete
اجرای شاتکریت خشک

اجرای شاتکریت خشک

اجرای شاتکریت خشک

در سیستم شاتکریت خشک ، ابتدا مواد خامد با هم به طور کامل مخلوط شده ، سپس مواد به درون یک گان مکانیکی وارد می شود . پس از آن مواد با فشار هوا از یک لوله خرطومی به نازل مخصوص منتقل شده و در آنجا با آب و افزودنی های لازم مخلوط می شوند و بعد از آن مخلوط با سرعت بالا از نازل بر روی سطح  دریافت کننده شاتکریت پاشیده می شود.

 پایداری – در سیستم شاتکریت خشک باید میزان آب افزوده شده در نازل به نحوی تنظیم گردد که از یک سو قوام بتن شات شده به میزانی باشد که تراکم به نحو خوبی انجام شده و از سوی دیگر بتن شات شده دچار جدا شدگی و ریزش نگردد.

قوام بتن شاتکریت خشک باید به میزان باشد که اسلامپ آن در زمان پاشش بیش از 3 اینچ نباشد.

 بچینگ – بچینگ مخلوط بتن برای شاتکریت خشک باید برابر مندرجات این بند صورت گیرد. آب، مواد سیمانی، ماسه، شن، افزودنی ها و الیاف باید با نسبت های حجمی، به وسیله پیمانه های مندرج، تسمه نقاله حلزونی یا سایر روش های مناسب، با نسبت های معین و یکنواخت افزوده شوند. تجهیزات باید به نحوی قادر به کنترل میزان اجزا اضافه شده به مخلوط شاتکریت خشک باشد که میزان دقت حجم آب اضافه شده به مخلوط 1 درصد ، سیمان 1.5  درصد ، شن و ماسه 2 درصد و افزودنی ها و الیاف 3 درصد باشد. در صورتی که این محدودیت ها امکان پذیر نباشد باید از نسبت ها وزنی استفاده نمود.

برای اطمینان از دقت در نسبت های اختلاط در فرآیند شاتکریت خشک ، برای جلوگیری از سایش سریع اجزا ، جنس تسمه نقاله انتقال مصالح باید از مواد ضد سایش و با مقاومت سایشی بالا باشد. کالیبره تجهیزات باید مرتبا کنترل تا درصد نسبت ها به دقت رعایت گردد.

 

تیران تونل بیستون سازنده انواع دستگاه شاتکریت خشک پاش

عوامل موثر در صنعت شاتکریت

عوامل موثر در صنعت شاتکریت

عوامل موثر در صنعت شاتکریت

از عوامل موثر در صنعت شاتکریت می‌توان به طرح اختلاط اشاره کرد که عملیاتی مشکل و پیچیده است و در حقیقت نیازمند سعی و خطای بسیار است و باید دارای معیارهای زیر باشد.

  • قابلیت پرتاب: مخلوط باید بتواند با کمترین میزان پس ریز جای بگیرد.
  • مقاومت زود رس: مخلوط باید به اندازهٔ کافی محکم شود تا نگهداری زمین را در مدت زمان کمی فراهم کند.
  • مقاومت طولانی مدت: مخلوط باید یک مقاومت مشخص ۲۸ روزه داشته باشد با میزان شتابدهندهٔ مورد نیاز برای بدست آوردن قابلیت پرتاب مورد نیاز و مقاومت زودرس.
  • پایداری: پایداری طولانی مدت کافی برای محیط باید به دست آید.
  • اقتصاد: مواد با هزینهٔ کمتر باید استفاده شود و باید حداقل مقدار پس زیر وجود داشته باشد.

اجرای انواع شاتکریت

اجرای انواع شاتکریت

اجرای انواع شاتکریت ترپاش و شاتکریت خشک پاش با دستگاه شاتکریت اتومات با نازلترین قیمت و کادری مجرب و اجرا در سرایر کشور

شرکت تیران تونل بیستون

سازنده انواع دستگاه شاتکریت ، ملات پاش ، گچ پاش ، پاشش مواد فایرپروف و سیمان پاش

شاتکریت ، ملات پاش ، گچ پاش ، پاشش مواد فایرپروف

اجرای شاتکریت تر پاش و شاتکریت خشک پاش

اجرای شاتکریت تر پاش و شاتکریت خشک پاش

اجرای انواع ملات پاشی

اجرای انواع گچ پاشی

اجرای انواع پاشش مواد ضد حریق

اجرای انواع سیمان پاشی

همچنین اجرای پاشش دوغاب سیمان

تیران تونل بیستون

دلایل اجرای شاتکریت

شاتکریت چیست و چه مزایایی دارد؟

دلایل اجرای شاتکریت : شاتکریت (Shotcrete) عبارت است از ملات (شامل ماسه و سیمان) و یا بتنی که با فشار هوا و سرعت بالا به سطوح مختلف ناهموار پاشیده می‌شود و جهت پوشاندن شیارهای دیوار یا ساختمان و مقاوم سازی دیوارهای بتنی همانند سد و تونل و ساختمانها در مقابله با زلزله و خوردگی حوادث طبیعی به کار برده می‌شود . مزیت استفاده از دستگاه های شات کریت ترپاش پیستونی
1- پرت کم مصالح تا 5%
2- سرعت بالای اجرای شاتکریت تا روزانه به متراژ حداقل 250 متر
3- عدم جابجایی دستگاه و مصالح برای ساختمانهای تا 10 طبقه
4- پیوستگی ملات در حین شات
5- قابلیت شات ملات تا دانه بندی 06
6- انتقال ملات برای پر کردن شکاف و سقف
7- قابلت تزریق دوغاب و گروت
8- توانایی شات در یک مرحله به ضخامت 7 سانتیمتر
9- شات مواد پلیمری
10- مورد تایید ناظرین جهت پروژه‌های مقاوم سازی

دلایل اجرای شاتکریت

شاتکریت چیست و چه مزایایی دارد؟

دلایل اجرای شاتکریت : شاتکریت (Shotcrete) عبارت است از ملات (شامل ماسه و سیمان) و یا بتنی که با فشار هوا و سرعت بالا به سطوح مختلف ناهموار پاشیده می‌شود و جهت پوشاندن شیارهای دیوار یا ساختمان و مقاوم سازی دیوارهای بتنی همانند سد و تونل و ساختمانها در مقابله با زلزله و خوردگی حوادث طبیعی به کار برده می‌شود . مزیت استفاده از دستگاه های شات کریت ترپاش پیستونی
1- پرت کم مصالح تا 5%
2- سرعت بالای اجرای شاتکریت تا روزانه به متراژ حداقل 250 متر
3- عدم جابجایی دستگاه و مصالح برای ساختمانهای تا 10 طبقه
4- پیوستگی ملات در حین شات
5- قابلیت شات ملات تا دانه بندی 06
6- انتقال ملات برای پر کردن شکاف و سقف
7- قابلت تزریق دوغاب و گروت
8- توانایی شات در یک مرحله به ضخامت 7 سانتیمتر
9- شات مواد پلیمری
10- مورد تایید ناظرین جهت پروژه‌های مقاوم سازی
اجرای شاتکریت

قیمت اجرای شاتکریت

قیمت اجرای شاتکریت

شاتکریت به معنای اجرای پاششی مستقیم بتن و یا ملات بر روی سطح می باشد. شاتکریت متشکل از آب، مواد سیمانی، ماسه، شن، الیاف فلزی ( در صورت لزوم ) و افزودنی ها می باشد و به یکی از دو روش فرآیندی تر و یا خشک اجرا می گردد.

دو نوع اصلی شاتکریت ، شامل شاتکریت مخلوط تر و شاتکریت مخلوط خشک می باشد. در شاتکریت با مخلوط خشک، سیمان خشک ، ماسه ، شن و در صورت استفاده ، مقدار  آب کافی برای کاهش گرد و غبار قبل از اختلاط، وجود دارد. این مخلوط سپس با فشار از طریق لوله به نازل هوای فشرده انتقال می یابد. در نازل،  آب کافی برای هیدراسیون سیمان به جریان در حال حرکت اضافه می شود.  ، نازل و رینگ ( حلقه) آب یک نازل مخلوط شاتکریت خشک نشان داده شده است. برای مخلوط شاتکریت تر، سیمان ، ماسه ، شن و آب به روش معمول در ابتدا مخلوط شده ، و سپس مخلوط بدست آمده به نازلی که بتن شاتکریت مرطوب را با فشار هوا بر روی سطح مورد نطر حرکت می دهد، پمپ می گردد.

انواع شاتکریت

دو نوع شاتکریت محصول اختلاط متفاوت آب ترکیبی و تفاوت در خصوصیات برنامه ها به علت روشهای اختلاط متفاومت و مجزا می باشد. از معایب شاتکریب مخلوط خشک ،تولید بالای گرد و خاک و تلفات ریزشی متفاوت از حدود 15 تا 50 درصدی ، می باشد.آب مخلوط شاتکریت تر باید به اندازه ای باشد که اجازه پمپاژ به وسیله لوله انقال وجود داشته باشد. برای مخلوط شاتکریت تر ،  ممکن است مشکلاتی مانند ترک خوردگی ناشی از آب زیاد و یا انقباض ناشی از خشک شدگی تجربه شود. از حدود سال 1960 ، پیشرفت در توسعه افزودنی های بتن کاهنده شدید آب ، تسهیل کننده های پمپاژ ، و تجهیزات پمپاژ بتن تا حدود زیادی مشکلات را کاهش داد و در حال حاضر در بیشتر تعمیرات سازه ها از مخلوط شاتکریت تر استفاده می شود.

قیمت اجرای شاتکریت

اجرای شاتکریت با توجه به اینکه  کاملا وابسته به شرایط پروژه از قبیل:

  1. محل قرار گیری اجرای شاتکریت
  2.  استان و شهر اجرای شاتکریت
  3. و سایر شرایط اجرای شاتکریت

متفاوت می باشد، لذا خواهشنمدیم با شرکت ما تماس حاصل نمایید تا اطلاعات کاملی و مقبولی به شما داده شود. (مشاوره رایگان می باشد).

 

شرکت تیران تونل بیستون سازنده دستگاه انواع دستگاه های شاتکریت ، ملات پاش ، گچ پاش، سیمان پاش، ملات پاش بادی، ضد حریق پاش

 

با سپاس از شما ،  شرکت تیران تونل بیستون

اجرای شاتکریت

اجرای شاتکریت

فضاهاي زيرزميني بلافاصله پس از انجام عمليات حفاري بايستي با روشهاي خاصي مورد نگهداري اوليه قرار بگيرند. بستگي به ساختار زمين شناسي توده سنگ در برگيرندة فضاي زيرزميني ميزان حجم نگهداري متفاوت خواهد بود . براي اجراي تحكيمات تونل نيازبه داشتن اطلاعات كافي از وضعيت زمين شناسي ، ميزان آب زيرزميني موجود در توده سنگ ، مقاومت مكانيكي توده سنگ با توجه به شكل هندسي داخلي فضاي ايجاد شده مي باشد . پس از كسب آگاهي از وضعيت سنگ در برگيرنده ، ميزان تحكيمات مورد نياز براساس كلاس بندي خاصي تعيين شده و وارد مرحله اجرا مي شود .